Regulamin kursu Poradnictwa Rodzinnego

Wymagane dokumenty

Osoby, które uczestniczą w Kursie Poradnictwa Rodzinnego stają się jednocześnie studentami Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów:
• wypełniony kwestionariusz osobowy,
• kserokopia dowodu osobistego,
• kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).

Serwis dydaktyczny

Na potrzeby Kursu został stworzona niniejszy serwis dydaktyczny w którym są zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tu będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Serwis jest miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. W nim będzie się odbywała część wykładów.

Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytetów: Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dyplom

Kurs Poradnictwa Rodzinnego kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wolni Słuchacze

Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu.
Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Polską Misję Katolicką zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki.

Deklaracja uczestnictwa w Kursie

Uczestnicy formacji w zakresie Poradnictwa Rodzinnego (także Wolni Słuchacze) muszą podpisać specjalną Deklarację na końcu niniejszego Regulaminu w której oświadczają, że zgadzają się na zaproponowaną formę zajęć oraz zobowiązują się do uczestnictwa w Kursie.

Frekwencja

Uczestnicy Kursu Poradnictwa Rodzinnego deklarują obecność na wykładach w roku akademickim 2020, organizowanych w wyznaczonych terminach (por. punkt terminarz spotkań).

Nieobecność usprawiedliwiona

W przypadku zdarzeń losowych lub innych niespodziewanych okoliczności związanych z pracą lub sytuacją rodzinną nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona. Należy ją jednak wcześniej zgłosić w biurze Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii wysyłając e-mail lub telefonicznie +353 (087) 239 3235. Zgłoszenie powinno nastąpić nie późnej niż dzień przed zajęciami.

Terminarz Spotkań

Kurs Poradnictwa Rodzinnego będzie odbywał się w w Dublinie przy kościele St. Audoen’s, 14 High Str. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 830 i trwaj do godz. 1430.
Dokładny terminarz spotkań w 2020 roku jest następujący: 26 stycznia, 1 marca, 29 marca, 26 kwietnia, 31 maja, 21 czerwca, 29 września, 25 października, 25 listopada, 16 grudnia.

Rejestracja

Na początku każdego spotkania obowiązkowo należy zgłosić się do osoby, która będzie dokonywała rejestracji uczestników, aby podpisać listę obecności i odebrać teczkę informacyjną z materiałami. Złożony przez Państwa podpis jest deklaracją i potwierdzeniem oficjalnego uczestnictwa w spotkaniach.

Uczestnictwo we Mszy św.

Integralną częścią każdego spotkania jest wspólna Eucharystia, która będzie poprzedzała zajęcia. Zgodnie z planowanym harmonogramem spotkań będzie ona celebrowana o godz. 830.

Opłaty

Na podstawie dostarczonych dokumentów zgłoszone osoby zostaną przyjęte przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i otrzymają numer indywidualnego rachunku bankowego na który zobowiązane będą uiścić opłatę.
Koszt Kursu jest uzależniony od liczby zapisanych osób oraz umowy, która jest w trakcie negocjacji z Uniwersytetem wiodącym (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i będzie się wahał od 50 euro do 200 euro. Dodatkowo przy każdym spotkaniu wszyscy uczestnicy wpłacają przy rejestracji 10 euro w ramach wydatków bieżących.

Postanowienia końcowe i deklaracja

Ewentualne odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu, jak również rozstrzygnięcia kwestii wykraczających poza jego ramy, wymagają zgody przedstawiciela Polskiej Misji Katolickiej.

W uzasadnionych przypadkach, decyzje podejmowane będą po konsultacji i uzgodnieniu z pełnomocnym przedstawicielem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Organizatorzy Kursu zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja udziału w Studium oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu Kursu Katechetycznego organizowanego przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku akademickim 2020.

Last modified: Wednesday, 29 January 2020, 5:39 PM