Omówienie bloków tematycznych kursu

BLOK PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

 • Nowe formy pracy z rodziną i dzieckiem we współczesnym systemie wspierania rodziny.
 • Wybrane modele wsparcia społecznego dla rodzin w kryzysie. Rekomendacje dla działań pomocowych ukierunkowanych na rodziny migracyjne.
 • Wychowanie w rodzinie niepełnej.
 • Zjawisko sieroctwa społecznego dzieci jako cień wychowania we współczesnej rodzinie. Dziecko zagubione w sieroctwie.  Potrzeby psychiczne sierot społecznych.
 • Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i  rodzinne domy dziecka.
 • Rodzina adopcyjna wobec problemów społeczno - wychowawczych.
 • Filozoficzne założenia ideologii GENDER.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Poczucie krzywdy i przebaczenie. Żal po stracie/śmierci/ bliskiej osoby.

BLOK TEOLOGICZNY

 • Sakramentalność małżeństwa. Miłość, wierność, nierozerwalność.
 • Biblijne aspekty małżeństwa i rodziny.
 • Argumenty biblijne w adhortacji apostolskiej  „Familiaris consortio”.
 • Parafialne duszpasterstwo małżeństw w świetle adhortacji „Familiaris consortio”.
 • Teologiczno – moralne aspekty odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II.
 • Teologiczny obraz ojcostwa w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • W poszukiwaniu sensu cierpienia. Refleksja biblijno - teologiczna.

BLOK HISTORYCZNO - KULTURALNY

 • Rodzina na przestrzeni wieków historii chrześcijaństwa.
 • Godność małżeństwa i rodziny w pismach chrześcijańskich I i II w.
 • Małżeństwo i rodzina w sztuce chrześcijańskiej.

BLOK ETYCZNY I BIOETYCZNY

 • Klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywą eutanazji, kryterium śmierci mózgowej, etyka seksualna.

BLOK PORADNIANO - SOCJALNY

 • Dualny wymiar rodziny – grupa i instytucja społeczna. Struktura rodziny. Funkcje rodziny.
 • Pomoc zagubionej rodzinie. Rola poradni specjalistycznych.
 • Praca socjalna – procedury działań instytucjonalnych. Metody pracy socjalnej. Realizatorzy pracy socjalnej a instytucje społeczne. Świadczenia pracy socjalnej na poziomie instytucji.
 • Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej. 
 • Wsparcie rodziny – analiza w aspekcie pracy socjalnej. Ogólny zakres działań pracownika socjalnego na rzecz rodziny. Zadania pracownika socjalnego względem dzieci. Działalność pracownika socjalnego na rzecz osób starszych. Pracownik socjalny a dysfunkcjonalność w rodzinie (bezrobocie i ubóstwo).
 • Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla współczesnej pracy socjalnej.
 • Pomoc zagubionej rodzinie. Rola poradni specjalistycznych.
 • Co w skutecznym pomaganiu telefonicznym wydaje się najważniejsze?
 • Działania opiekuńczo – wspierające na rzecz osób starszych. Opieka długoterminowa. Opieka paliatywno – hospicyjna. Komunikacja z osobami u kresu życia. Nawiązanie relacji i budowanie zaufania. Znaczenie nadziei w opiece u kresu życia. Troska w ostatnich dniach i godzinach życia. 

BLOK PRAWNO - KANONICZNY

 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego.
 • Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Kanoniczne przeszkody małżeńskie.
 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przyczyny orzekania nieważności małżeństwa.
 • Fazy procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa: kan. 1504 - złożenie skargi powodowej, kan. 1505 - przyjęcie skargi powodowej, wydanie dekretu o ustalenie przedmiotu sporu, zeznania stron, zeznania świadków (kan. 1547. kan. 1549. kan. 1550 - § 1) opinia biegłego sądowego, publikacja akt, uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, głosy obrończe stron, wyrokowanie, apelacja.

BLOK – INPR (dla chętnych)

 • Naprotechnologia jako metoda leczenia niepłodności.
 • Nauki o rodzinie w służbie rodziny i jej misji.
 • Rodzicielstwo i specyfika ludzkiej płodności.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo - naturalne planowanie rodziny – metody rozpoznawania płodności.
 • Metody rozpoznawania płodności – fakty i mity.
 • Metoda objawowo-termiczna wg prof. Roetzera - interpretacja kart obserwacji cykli typowych oraz cykli nietypowych.
 • Antykoncepcja z punktu widzenia medycznego i etycznego.

Last modified: Thursday, 10 January 2019, 4:25 PM